CAN CHOCIWEL

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego" realizowanego w ramach Priorytetu VII– Włączenie społeczne, Działanie 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, numer umowy RPZP.07.02.00-32-K005/18-00. Projekt realizowany w Chociwlu

Projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje indywidualną ścieżkę wsparcia. aktywizacja O.N. – specjalizacja: obszar IT.

Cel Projektu: Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu  aktywności 32 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez zrealizowanie do 11.2019 r.

Planowane efekty:
20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie osobami poszukującymi pracy po opuszczeniu programu

15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie osobami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

– osiągnięcie 49% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osiągnięcie 33% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osiągnięcie 49% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wartość projektu: 840 706,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 714 600,10 zł

Można liczyć na:

 • Profesjonalną kadrę
 • Stypendia szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Wyżywienie
 • Innowacyjne multimedialne materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie rekrutacji oraz diagnoza uczestników
 • Indywidualny trening Kompetencji Społecznych
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Spotkania integracyjne: pobudzenie współpracy między osobami pełnosprawnymi, a O.N.
 • Treningi Rozwoju interpersonalnego
 • Treningi pamięci – doskonalenie umysłu
 • Szkolenia komputerowe zgodne ze standardem DIGCOMP 6
 • Szkolenie (jedno) fotograf, zgodne ze standardem czeladnika
 • 3 miesięczne staże
 • Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Już niedługo uruchomimy 4 cykle szkoleń po których również pomożemy uzyskać zatrudnienie.

Projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt przewiduje indywidualną ścieżkę wsparcia. aktywizacja O.N. – specjalizacja: obszar IT.

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Formularz można pobrać na naszej stronie internetowej i dostarczyć osobiście albo wysłać pocztowo lub elektronicznie. Dane kontaktowe podane są poniżej.


FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt z Liderem projektu:

Lider projektu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/u1
70-450 Szczecin
e-mail: projekty@twk.szczecin.pl
tel.: 91 82 999 44

Partner projektu
Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
ul. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku Asystent Osobisty ON

>POBIERZ<<


Accessibility