WARSZTATY ICT

Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, starsze oraz pracujące (również bez orzeczenia ON)

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych u minimum 112 mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w wyniku udziału w szkoleniach komputerowych do 30.06.2020r.

Zaplanowano opracowanie programu kształcenia oraz realizację szkoleń informatycznych, którego głównymi odbiorcami będą osoby niepełnosprawne (ON) i powyżej 50 roku życia.

Lider: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej uczelnia (WSIE),

Partner: Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie (TWK) – organizacja pozarządowa i działająca na rzecz edukacji.

Działania w projekcie będą wpływać na:

 • aktywizację społeczno- zawodową poprzez oferowanie form wsparcia przyczyniających się do aktywności społecznej m.in. poprzez wyjście
  z domu i wspólne zajęcia z pozostałymi uczestnikami projektu, przygotowanie programu dla niestandardowej grupy odbiorców oraz aktywności zawodowej poprzez nabycie rynkowych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy zawodowej,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań poprzez nabycie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz rozwijanie własnych zainteresowań związanych z grafiką komputerową, projektowaniem stron www czy multimediami- szerokie zastosowanie w edukacji oraz pracy zawodowej,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, charakter wsparcia przyczyni się do podniesienia kompetencji, które mogą zostać wykorzystane w edukacji. Takie formy wsparcia jak e-learning wpłyną na aktywność edukacyjną i wskażą możliwości dalszego kształcenia,
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu, grupa docelowa składa się w szczególności z ON i osób 50+. Wymienione grupy często są uznane za osoby wykluczone.

Projekt skierowany do grupy docelowej zamieszkującej woj. zachodniopomorskie Grupa docelowa zgodna z POWER oraz Regulaminem konkursu, stanowi 140 osób:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • pozostałe osoby (bez orzeczenia o niepełnosprawności) także pracujące.

W projekcie uwzględniono również osoby, które nie należą do grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji. Założenie to ma mieć jednak charakter integracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które nie należą bezpośrednio do grup defaworyzowanych.

Terminy zajęć: V.2019-III.2020                                 

Grupy 10 osobowe x 14 edycji.                               

Zajęcia prowadzone przez 14 dni po 6 godzin dla szkoleń 84 godzinnych 

oraz 10 dni po 6 godzin dla szkoleń 60 godzinnych.

Metoda zajęć: 80% ćwiczenia i 20% wykład.

Średni czas trwania szkolenia 2 miesiące.

Miejsce: siedziba Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 47.

Realizacja zadnia będzie polegała na przeprowadzeniu 14 szkoleń:

 • Projektant stron internetowych – 84 godziny (m.in. HTML, CSS- praktyczny projekt, narzędzia dla WEB developera) (4 edycje),
 • Multimedia – 60 godzin (m.in. wykonywanie proj. multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie) (2 edycje),
 • Grafika komputerowa – 60 godzin (Webdesign w grafice, Tworzenie nowoczesnego layoutu, Eksport grafiki na potrzeby Internetu) (4 edycje),
 • Podstawy komputera i Internetu wraz z pakietem biurowym Office – 84godziny (wstęp do pracy na komputerze, podstawy pracy w Internecie, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) (4 edycje)

Dodatkowo zapewniamy:

 • Zapewnienie obiadu (catering)

 • Zwrot kosztów dojazdu uczestnikom spoza miejscowości, w której odbywa się szkolenie.

 • Wsparcie ze strony opiekuna osób niepełnosprawnych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt z Liderem projektu:

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

tel. 665 932 685 (godz. 8:00 – 16:00)

e-mail: ziemowit.pawluk@cusd.pl


FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

Accessibility