KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wspieramy Integrację Społeczną


CZASOPISMO INTEGRACYJNE
WYDAWANE PRZEZ TWK

INTEGRALEK - CZASOPISMO WYDAWANE PRZEZ TWK W SZCZECINIE

Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.
Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

W ramach prowadzonej działalności KIS umożliwia skorzystanie z wszelkiego rodzaju warsztatów ułatwiających poruszanie się po rynku pracy. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą także skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który uwzględniając możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową danej osoby, a także potrzeby rynku pracy, zaplanuje dla niej ścieżkę rozwoju.

Dla uczestników Klubu  realizowanych jest szereg zajęć umożliwiających rozwój osobisty oraz poprawę jakości życia. Są to treningi kompetencji społecznych, umożliwiające rozwijanie cech odpowiedzialnych za dobre kontakty z innymi ludźmi, umiejętność obrony swoich praw oraz kontrolę stresu. Zainteresowani mogę również skorzystać z terapii indywidualnej lub grupowej, spotkań coachingowych, czy spotkań z psychologiem.

Klub Integracji Społecznej (KIS) powstał także po to, aby wspierać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane podjęciem pracy. W tym celu realizuje działania wspierające na kilku płaszczyznach: zawodowej, osobistej i społecznej.

Kto może skorzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej?

W zajęciach KIS mogą uczestniczyć osoby nieaktywne zawodowo i znajdujące się w wieku aktywności zawodowej. W szczególności mogą to być osoby:

 1. bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 2. niepełnosprawne,
 3. bezdomne,
 4. zwalniane z zakładów karnych,
 5. uzależnione od alkoholu,
 6. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 7. chore psychicznie,
 8. uchodźcy.

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i nie wykonująca pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia pracy oraz zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostająca bez zatrudnienia.

W zajęciach KIS nie mogą uczestniczyć osoby mające prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej,
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy,
 6. emerytury,
 7. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W jaki sposób można zostać uczestnikiem KIS?

Rekrutacja osób chętnych do udziału w zajęciach KIS odbywa się na podstawie Regulamin Klubu Integracji Społecznej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w KIS wypełniają i składają  następujące dokumenty:

 1. Wniosek o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po zakwalifikowaniu do KIS, uczestnik zawiera z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny oraz uczestniczy w opracowaniu Indywidualnego Planu Pomocy.

Kontrakt socjalny to zindywidualizowana umowa wsparcia zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Indywidualny Plan Pomocy jest załącznikiem do kontraktu socjalnego. Służy określeniu ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego uczestnika KIS. Są w nim zapisane wszystkie formy zajęć, z których będzie korzystała osoba uczestnicząca w zajęciach, KIS, np. kursy, szkolenia.

Zasady uczestnictwa w KIS:

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne i bezpłatne.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego.
 2. Okres udziału w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.
 3. Osoba korzystająca z pomocy KIS jest aktywną stroną procesu aktywizacyjnego.
 4. Z uczestnictwa w KIS, wcześniej niż to określa kontrakt socjalny, można zrezygnować w momencie podjęcia pracy.
 5. Zakończenie uczestnictwa w KIS następuje po zrealizowaniu kontraktu socjalnego i jest potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek.

REGULAMIN

[zobacz regulamin]

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/akty_prawne/ustawa_zatrudnienie_socjalne_po_noweli.pdf