RODO

Na podstawie art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

Stowarzyszenie
Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
Oddział Wojewódzki
w Szczecinie
z siedzibą przy ulicy
Wielkopolskiej 32/u1, 70-450 Szczecin
e-mail: biuro@twk.szczecin.pl
tel. 91 829 99 44.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@twk.szczecin.pl

za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych oraz przysługujących praw w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Administratora www.twk.szczecin.pl w zakładce „RODO”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM w SZCZECINIE
z siedzibą ul. Wielkopolska 32/u1 70-450 Szczecin

Inspektor Ochrony Danych
W TWK w Szczecinie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 (91) 82 999 44 lub e-mail: iod@twk.szczecin.pl.
Cel i podstawa przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych i zlecanych wynikających z Celów Statutowych i Ustaw:

  • Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. (poz. 210) U S T A W A z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  • Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TWK w Szczecinie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji zadania/usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby oraz bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. 
Kategorie danych osobowych
W TWK w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe tzw. zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Dane osobowe pozyskane są od podopiecznych, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, instytucje państwowe i jednostki publiczne, pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z wyłączeniem korespondencji e-mailowej – przez rok.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
1)   prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2)   prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;
3)   prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
4)   prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
5)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6)   prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7)   prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. W razie nie podania danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec osoby której dotyczą. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany – dane nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.