Sprawozdanie za 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2009

Na dzień 31 grudnia 2009 roku koło liczyło 114 członków. Zmarła 1 osoba: pan Jerzy Cizio.

Skład Zarządu koła:

Prezes: Andrzej Zieliński

Sekretarz: Henryk Pawlikowski

Skarbnik: Robert Sokoliński

Skład Komisji Rewizyjnej koła:

Przewodnicząca: Barbara Jarocka

Członek Stanisław Pietraszewski

Członek: Jerzy Ścieszko

Stan kasy na dzień 31 grudnia 2009 r.

Przychody 12682,69 zł

Rozchody 11096,63 zł

Saldo 1586,06 zł

Składki zapłaciło 53 osoby na ogólną sumę 1590 zł – z tej sumy odprowadzono 318 zł do Oddziału Wojewódzkiego TWK w Szczecinie.

W ciągu całego roku 2009 odbyły się cztery zebrania Zarządu koła.

Koło podlega pod Oddział Wojewódzki POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32.

W każdy czwartek tygodnia czynne jest biuro koła w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 50 w godz. 10 00 do 13 00. W kole funkcjonuje również pracownia komputerowa.

W dniu 11 października 2004 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie wyróżnił prezesa koła Andrzeja Zielińskiego pozainstytucjonalnym wyróżnieniem Optimus Hominum za działalność humanitarną.

W dniu 21 maja 2008 r. Burmistrz Chociwla na uroczystej akademii z okazji 670-lecia nadania Chociwlowi praw miejskich wyróżniła pamiątkowym medalem za szczególne zasługi dla Chociwla prezesa Andrzeja Zielińskiego.

W dniu 28 maja 2008 r. na imprezie integracyjnej pn. ?Dzień Godności? Starosta Stargardzki wręczył prezesowi koła dyplom od Starosty i Zarządu Powiatu Stargadzkiego. .

W dniu 25 sierpnia 2008 r.. Starosta Stargardzki Waldemar Gil powołał Andrzeja Zielińskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie Szczecińskim, pełni funkcję przewodniczącego tej Rady.

W kole zatrudniona jest jena osoba ze skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim, pracuje jako asystent osoby niepełnosprawnej. Wynagrodzenia tych osób są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Koło realizowało projekt unijny:

Od czerwca do grudnia 2009 koło wraz z Gminą Chociwel realizowało projekt unijny pn. „Edukacja bez barier”. W ramach tego projektu 20 osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, podniosło swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe z obsługi komputera.

Koło realizowało projekt krajowy:

Od września realizujemy projekt krajowy DZIAŁAJ LOKALNIE VI pn. ?SPOTKANIA INTEGRACYJNE I WARSZTATY KOMPUTEROWE?. W ramach tego projektu zorganizowano dwie imprezy integracyjne pn. ?Ognisko Integracyjne? i ?Jasełka Integracyjne? oraz docelowo zostanie przeszkolonych 12 osób z obsługi komputera. Projekt trwa do końca lutego 2010 r.

Koło brało udział w projektach pn.:

 1. Aktywni żyją ciekawiej rozwój wolontariatu w województwie zachodniopomorskim? projekt realizowany przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecina.
 2. Wsparcie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – projekt realizowany przez POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSOB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM w Stargard Szczeciński
 3. Pępek Europy – zachęcanie do brania udziału w wyborach do Europarlamentu, projekt realizowany przez Koalicję Na Rzecz Gromadnego Udziału w Eurowyborach w Warszawie.
 4. Zwiększenie dostępności do poradnictwa obywatelskiego w powiecie satargardzkim – projekt realizowany przez Stowarzyszenie ?Serce Dzieciom? w Stargardzie Szczecińskim.
 5. Jestem, więc zmieniam! – projekt realizowany przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecina.

Ponadto członkowie stowarzyszenia korzystali z programów uruchomionych przez PFRON takich jak PEGAZ (dofinansowanie zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich, komputerów, napraw wózków inwalidzkich), UCZEŃ NA WSI (dofinansowanie pomocy szkolnych niepełnosprawnych uczniów tj. książek, zeszytów, stroju sportowego, inernetu itp.) oraz z programów uruchomionych przez PCPR takich jak dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Natomiast koła otrzymało dofinansowanie kulturalnych PCPR do imprez kulturalnych tj.: „Dzień Godności”, „Wycieczka integracyjna nad morze”, „Ognisko Integracyjne”, „Jasełka Integracyjne”.

Naszym celem jest pomoc osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji:

– pomoc ludziom niezamożnym w zaopatrzeniu w żywność z Banku Żywności.

Pomagaliśmy załatwiać:

– sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (wózki, kule itp.)

– turnusy rehabilitacyjne

– likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkana

– komputery z programów celowych

– uzyskanie pomocy z Opieki Społecznej

– różne sprawy urzędowe

Organizowaliśmy imprezy takie jak:

– Dzień Godności

– Wycieczka integracyjna nad morze

– Ognisko integracyjne

– Jasełka Integracyjne

– Gwiazdkowa Niespodzianka – paczki dla dzieci

Środki finansowe:

– Koło jest ujęte w budżecie Urzędu Miejskiego w Chociwlu

– Środki z odpisu 1% podatku

– PCPR w Stargardzie Szczecińskim

– Apteka KELINA w Chociwlu Pani mgr farm. Anna Mruk ? stały sponsor koła

– Firma Swedwood

– Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział w Chociwlu

– Firma SCANBET

– Firma FROHMASCO

– Składki członkowskie

Wspomagają nas rzeczowo:

– miejscowi kupcy,

– Hurtownia SYSTEM w Dobrzanach

– Piekarnia w Chociwlu

– Unia Ewangelikalna w RP we Wrocławiu

– Firma Andean Medicine Centre Polska w Gdańsku

Koło brało udział sesjach Rady Miejskiej, w różnych uroczystościach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez różne instytucję i samorządy o tematyce unijnej jak i o sprawach osób niepełnosprawnych i o funkcjonowaniu stowarzyszeń w obecnej rzeczywistości. Współpracujemy bardzo dobrze z Władzą Lokalną, miejscowymi szkołami, stowarzyszeniami z Chociwla, współpracujemy ze stowarzyszeniami ze Stargardu Szczecińskiego tj. Stowarzyszenie ?Serce Dzieciom?, ?Pomost?, współpracujemy ze stowarzyszeniami z terenu powiatu i województwa jak również jesteśmy w dobrym kontakcie z organizacjami i fundacjami ogólnopolskimi. Od wielu lat współpracujemy z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym ?RELAKS? w Międzywodziu.

Niejednokrotnie ukazywały się artykuły o kole w prasie takiej jak.:

Głos Szczeciński, 7 Dni Powiatu Stargardzkiego, Dziennik Stargardzki, Dziennik Ziemi Stargardzkiej, Nowa Gazeta Chociwelska oraz w internecie na różnych stronach www

Obecność koła w środowisku przyczynia się do tego, że w miarę możliwości uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych.

KALENDARIUM

 1. 16 stycznia na zaproszenie Starosty i Prezydenta Stargardu wyjazd do Stargardu na ?Spotkanie Noworoczne?
 2. 21 lutego na zaproszenie stowarzyszenia ?Most ku przyszłości? wyjazd do Kamiennego Mostu na wystawę fotograficzną p.n. ?Kamienny Most w obiektywie?.
 3. 17 marca sprawozdanie z działalności koła za 2008 r przed komisją Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. 18 marca wyjazd o Stargardu w celu rozliczenie projektu programu Działaj Lokalnie VI ?Ognisko i Jasełka Integracyjne?.
 5. 25 marca na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu wzięcie udziału w sesji Rady Miejskiej
 6. 28 marca wyjazd o Szczecina na zebranie roczne OW TWK.
 7. 04 kwietnia na zaproszenie Związku Emerytów i Rencistów w Chociwlu wzięcie udział w imprezie pn. ?Turniej szachowy?.
 8. 20-22 kwietnia wyjazd Pani Stanisławy Paciejewskiej do Kulic na szkolenia w ramach projektu pn. ?Aktywni żyją ciekawiej ? rozwój wolontariatu w województwie zachodniopomorskim? organizowane przez Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina.
 9. 25 kwietnia zebranie roczne koła.

10. 29 kwietnia rozliczenie programu pn. ?Działaj Lokalnie VI?.

11. 18 maja wyjazd do Goleniowa na konferencję na temat wyników badań środowisk osób niepełnosprawnych w powiecie stargardzkim i goleniowskim.

12. 22 maja impreza integracyjna pn. ?Dzień Godności?.

13. 29 maja Przesłano do Stowarzyszenia ?Serce Dzieciom? w Stargardzie wniosek o dofinansowanie projektu Działaj Lokalnie VI PN. ?Spotkania integracyjne i warsztaty komputerowe?

14. 10 czerwca na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu wzięcie udziału w sesji Rady Miejskiej

15. 12 sierpnia wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów.

16. 18 sierpnia rozpoczęcie projektu unijnego pn. ?Edukacja bez barier?.

17. 22 sierpnia na zaproszenie Przewodniczącego RM Chociwla wyjazd na piknik do miejscowości Kania.

18. 29 sierpnia na zaproszenie Stowarzyszenia Cukrzyków i Diabetyków wyjazd do Lublinowa na uroczyste posiedzenie Zarządu..

19. 1 września rozpoczęcie projektu pn. ?Spotkania integracyjne i warsztaty komputerowe?.

20. 5 września wyjazd do Torunia na konferencję ?Gwiazdkowa Niespodzianka?

21. 5 września na zaproszenie Pani Burmistrz sekretarz koła Pan Henryk Pawlikowski wziął udział w Dożynkach Gminnych..

22. 7 września wyjazd do Stargardu Szczec. do Stowarzyszenia Serce Dzieciom (Lokalna Organizacja Grantowa) w celu podpisania umowy projektu pn. ?Spotkania integracyjne i warsztaty komputerowe??.

23. 2 października wyjazd Pani Stanisławy Paciejewskiej do Kulic na trzydniową konferencję pt. ?Wolontariat Europejski?.

24. 10 października impreza integracyjna pn. ?Ognisko Integracyjne?.

25. 20 października na zaproszenie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wyjazd do Stargardu Szczecińskiego na Uroczyste nadanie sztandaru.

26. 22 października na zaproszenie Stowarzyszenia Most ku przyszłości wyjazd do Lublinowa na Uroczyste otwarcie szlaku rowerowego.

27. 25 października zmarł członek koła Pan Jerzy Cizio.

28. 26 października wyjazd Pani Stanisławy Paciejewskiej do Międzywodzia na szkolenia organizowane w ramach projektu ?Wsparcie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych?

29. 30 października na zaproszenie OW TWK w Szczecinie wyjazd na spotkanie dot. uprawnień osób niepełnosprawnych.

30. 11 listopada na zaproszenie Pani Burmistrz wzięcie udziału w uroczystej Mszy sekretarza koła Henryka Pawlikowskiego.

31. 13 listopada na zaproszenie Stowarzyszenia Diabetyków wyjazd do Stargardu na obchody ?Światowego Dnia Zwalczania Cukrzycy?.

32. 13 listopada Pani Stanisława Paciejewska wzięła udział w dwudniowych szkoleniach organizowanych w Chociwlu, dotyczących projektu pn. ?Jestem więc zmieniam?.

33. 20 listopada na zaproszenie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chociwlu wzięcie udziału w Wieczorze z poezją.

34. 23 listopada wyjazd Pani Stanisławy Paciejewskiej do Międzywodzia na szkolenia organizowane w ramach projektu ?Wsparcie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych?

35. 29 listopada przywóz paczek ?Gwiazdkowa Niespodzianka? z Gorzowa Wlkp.

36. 30 listopada złożenie do PCPR w Stargardzie Szczecińskim 4 wniosków o dofinansowanie imprez integracyjnych w 2010 r. tj. ?Dzień Godności?, ?Wycieczka Integracyjna?, ?Ognisko Integracyjne?, ?Jasełka integracyjne?.

37. 2 grudnia na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu wzięcie udziału w sesji Rady Miejskiej.

38. 3 grudnia na zaproszenie dyrektora wyjazd do Kamiennego Mostu na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. :?Kompleksowy program edukacyjno-pedagogiczny i opieka psychologiczno-pedagogiczna uczniów Zespołu Szkół w Kamiennym Moście?:.

39. 4 grudnia Pani Stanisława Paciejewska wzięła udział w dwudniowych szkoleniach organizowanych w Chociwlu, dotyczących projektu pn. ?Jestem więc zmieniam?.

40. 8 grudnia na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym wyjazd do Stargardu Szczecińskiego na konferencję pn. ?Rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych?

41. 15 grudnia zakończenie projektu Unijnego pn. ?Edukacja bez barier?.

42. 18 grudnia impreza integracyjna pn. ?Jasełka Integracyjne?.

43. 21 grudnia rozdanie paczek :?Gwiazdkowa Niespodzianka? dla dzieci z rodzin niezamożnych.

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •