Cele TWK

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

 • pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym,
 • działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świafdomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych i Polonii za granicą,
 • ochrona i promocja xzdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osóib niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku sób niepełnosprawnych,
 • krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci młodzieży,
 • rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności,
 • upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnienie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz,
 • promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.