FUNDUSZE I KONKURSY OFERT DLA NGO

FUNDUSZE I KONKURSY OFERT DLA NGO

FUNDACJE BANKOWE

 
Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.
 

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego >>>
Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
Warto wspomnieć o programie NA DOBRY POCZĄTEK! ogłaszanym minimum raz w roku.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Fundacja BGŻ >>>
Fundacja została powołana w celu:
– prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
– wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
– wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska >>>
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji publicznej i świata mediów, w ramach:
– promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów
– wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami Fundacji,
– współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych.

Fundacja BRE Banku >>> 
Fundacja głównie koncentruje się na wspieraniu projektów z obszarów:
– Nauki i edukacji
– Ochrony zdrowia i opieki społecznej
– Kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga >>> (Citibank)
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY – Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości
Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.

Fundacja Bank Zachodni WBK >>>
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Terminy 2013:
I edycja – nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku
II edycja – nabór wniosków od 16 września do 9 października 2013 roku
Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Od 2012 roku nabór ciągły wniosków.

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.) >>>

Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Fundacja Kredyt Banku >>>
Fundacja skupia się obecnie na realizacji strategii zaangażowania społecznego „Przyjazny rozwój dziecka”, zgodnie z którą chce tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działa, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci.
Z racji zaangażowania w programy strategiczne i długofalowe w 2012 r. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego podmiotom, które zgłaszają się z własnymi projektami lub prośbami o wsparcie. Jak jest w 2013? Tego nie ma na stronie.

Fundacja BNP Paribas >>>
Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:
– EDUKACJA oświaty i nauki
– TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego
– NADZIEJA pomocy społecznej
– ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
– KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego
– EKO ochrona środowiska naturalnego
– SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)

Fundacja ING Dzieciom >>>
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego >>>

Głównym statutowym celem Fundacji NBP jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja realizuje cele statutowe zarówno poprzez własne projekty, jak też poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innych instytucji.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich >>> 
Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (właściciel wielu banków, np. Getin Noble Bank) to:
– Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
– Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
– Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Bardzo dobre zestawienie tabelaryczne fundacji bankowych wraz z opisem znajdziecie na przeznaczonych dla NGO stronach Urzędu Miasta Kalisz >>>
oraz na stronach Sektor 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych >>>

Polecamy także lekturę artykułów o tym, jak banki wspierają organizacje pozarządowe, głównie poprzez swoje fundacje:
„Bankowość pożytku publicznego” A. Mazgal na ngo.pl >>> (Norweskie case studies)
Raport Forum darczyńców z badania fundacji korporacyjnych, w którym m.in. wzięło udział kilka fundacji bankowych >>>

FUNDACJE KORPORACYJNE

Fundacja Kronenberga
Fundacja Kantona
Fundacja Pocztowy Dar
Fundacja BGŻ
Fundacja BGK
Fundacja TESCO
Fundacja PZU
Fundacja PGNiG
Fundacja KGHM
Fundacja TAURON
Fundacja CEMEX
Fundacja VELUX
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl

Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl

Fundacja Bank Zachodni WBK http://bdu.bzwbk.pl

Fundacja Ernst&Young www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi www.efrwp.com.pl

Fundacja im. Dr M.Kantona http://www.pekao.com.pl/

Fundacja im.Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska http://www.fpds.pl/pl/

Fundacja Orange www.fundacja.orange.pl

Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl

Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.mlodziez.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida www.englishteaching.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM www.dpjw.org

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” http://e.org.pl

 

ŹRÓDŁA RZĄDOWE

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Polityki Społecznej – FIO http://www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia


Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl

Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

 

Urząd Wojewódzki     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE

Urząd Marszałkowski

Starostwo Powiatowe

Urząd Gminy

 

PROGRAMY UNIJNE

PO KL www.efs.gov.pl

RPO www.dotacjeue.org.pl

PROW www.arimr.gov.pl

POZOSTAŁE

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

KREATYWNA EUROPA  kreatywna-europa.eu

FUNDUSZE NORWESKIE   www.eog.gov.pl