FUNDUSZE I KONKURSY OFERT DLA NGO

FUNDUSZE I KONKURSY OFERT DLA NGO

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KREATYWNA EUROPA

FUNDUSZE NORWESKIE

Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.


Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego >>>
Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
Warto wspomnieć o programie NA DOBRY POCZĄTEK! ogłaszanym minimum raz w roku.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Fundacja BGŻ >>>
Fundacja została powołana w celu:
– prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
– wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
– wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska >>>
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji publicznej i świata mediów, w ramach:

– promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów

– wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami Fundacji,
– współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych.

Fundacja BRE Banku >>> 
Fundacja głównie koncentruje się na wspieraniu projektów z obszarów:
– Nauki i edukacji
– Ochrony zdrowia i opieki społecznej
– Kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga >>> (Citibank)
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY – Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości
Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.

Fundacja Bank Zachodni WBK >>>
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Terminy 2013:
I edycja – nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku
II edycja – nabór wniosków od 16 września do 9 października 2013 roku
Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Od 2012 roku nabór ciągły wniosków.

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.) >>>

Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Fundacja Kredyt Banku >>>
Fundacja skupia się obecnie na realizacji strategii zaangażowania społecznego “Przyjazny rozwój dziecka”, zgodnie z którą chce tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działa, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci.
Z racji zaangażowania w programy strategiczne i długofalowe w 2012 r. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego podmiotom, które zgłaszają się z własnymi projektami lub prośbami o wsparcie. Jak jest w 2013? Tego nie ma na stronie.

Fundacja BNP Paribas >>>
Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:
– EDUKACJA oświaty i nauki
– TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego
– NADZIEJA pomocy społecznej
– ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
– KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego
– EKO ochrona środowiska naturalnego
– SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)

Fundacja ING Dzieciom >>>
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego >>>

Głównym statutowym celem Fundacji NBP jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja realizuje cele statutowe zarówno poprzez własne projekty, jak też poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innych instytucji.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich >>> 
Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (właściciel wielu banków, np. Getin Noble Bank) to:
– Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
– Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
– Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Bardzo dobre zestawienie tabelaryczne fundacji bankowych wraz z opisem znajdziecie na przeznaczonych dla NGO stronach Urzędu Miasta Kalisz >>>
oraz na stronach Sektor 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych >>>

Polecamy także lekturę artykułów o tym, jak banki wspierają organizacje pozarządowe, głównie poprzez swoje fundacje:
“Bankowość pożytku publicznego” A. Mazgal na ngo.pl >>> (Norweskie case studies)
Raport Forum darczyńców z badania fundacji korporacyjnych, w którym m.in. wzięło udział kilka fundacji bankowych >>>

Lista instytucji przyznających dotacje:

ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl

Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl

Fundacja Bank Zachodni WBK http://bdu.bzwbk.pl

Fundacja Ernst&Young www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi www.efrwp.com.pl

Fundacja im. Dr M.Kantona http://www.pekao.com.pl/

Fundacja im.Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska http://www.fpds.pl/pl/

Fundacja Orange www.fundacja.orange.pl

Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl

Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.mlodziez.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida www.englishteaching.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM www.dpjw.org

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” http://e.org.pl

 

ŹRÓDŁA RZĄDOWE

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Polityki Społecznej – FIO http://www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl

Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

 

Urząd Wojewódzki     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE

Urząd Marszałkowski

Starostwo Powiatowe

Urząd Gminy

 

PROGRAMY UNIJNE

PO KL www.efs.gov.pl

RPO www.dotacjeue.org.pl

PROW www.arimr.gov.pl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ułatwienia dostępu